Visit Australia in 1996
(5-12 October, 1996)


Sydney Opera House
The World famous Opera House seen from Curcular Quey
 


22 Visitors with 22 Different Experiences
(Yoshikazu Kondo)
The Dinner Party at "Reds" Australian Restaurant
(Hiromu Yagi)
(Yosihisa Miura)
(Norio Koyama)
(Yoko Ishizuka)
At Ex-POW Campsite in Cowra
(Shoichi Shimomura)
(Shoichi Ishizuka)
(Yuichi Hatto)
(Shigeru Kakimura)
(Yoko Kitamura)
(Shoji Yamaga)
(Syuji Hikiba)
(Takeshi KItamura)
(Umeko Hikiba)
(Koichi Inomata)
(Shizuko Yamaga)
(Rieko Odake)
(Koichi Nishizawa)